Dołącz do nas

Połącz pracę z pasją!

Jeśli tak jak dla nas - praca z dziećmi jest Twoją pasją - dołącz do ekipy fundacji Moje Drzewko Pomarańczowe! Szukamy  odpowiedzialnych, pełnych życia i ambitnych wychowawców. 

Wiceprezes Zarządu


Wymagania:

Cierpliwość, miłość do dzieci są warunkiem bezwzględnym, aby pracować na tym stanowisku.
 • Doświadczenie zawodowe minimum 5-letnie w obszarze pracy z dziećmi lub minimum 2 letnie jeśli jednocześnie wykształcenie związane jest z kierunkami pedagogicznymi lub psychologicznymi.
 • Znajomość zagadnień związanych z trauma dziecięcą lub wysoka gotowość do szybkiego zdobywania wiedzy w tym zakresie.
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu działem lub organizacją.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 • Brak przeciwskazań do pracy z dziećmi.
 • Wysokie umiejętności organizacyjne oraz podejmowania decyzji pod presją czasu.
 • Poczucie humoru oraz zdolności komunikacji i mediacji.
Zakres działań i odpowiedzialności:
 • Odpowiedzialność za majątek oraz codzienną, zgodną z prawem działalność i reprezentację Fundacji.
 • Zapewnienie właściwej opieki Dzieciom i realizacji procesów wychowawczych.
 • Koordynacja pracy oraz sprawnego funkcjonowania zespołu w systemie 7d/24h.
 • Bezpośrednia współpraca z Fundatorem oraz radą Fundacji w zakresie wszystkich spraw organizacyjnych oraz związanych z opieką na dziećmi.
 • Nadzór nad poprawnością i zgodnością działań z wymogami prawnymi (w ramach realizacji wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
 • Przygotowywanie sprawozdań, raportów, tworzenie i kontrola realizacji budżetu oraz rozliczeń pozyskiwanych środków.
 • Tworzenie planów rozwoju i nowych rozwiązań.
 • Proces rekrutacyjny będzie składał się z kilku etapów:

Po analizie CV wybierzemy do kontaktu osoby spełniające najbliżej nasze kryteria, zadzwonimy i przeprowadzimy krótką rozmowę, m.in. o warunkach pracy.
Następnie zaprosimy do siedziby Fundacji na spotkanie związane z analizą kompetencji.
W trzecim etapie zorganizujemy spotkanie z Fundatorem, Prezesem i Radą Fundacji.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany, prześlij CV na adres: biuro@fundacjadrzewko.org.pl

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Fundację Moje Drzewko Pomarańczowe zwanej dalej administratorem, w celu realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”


Stanowisko: wychowawca


Wymagania niezbędne:
• wykształcenie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą,
• albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji 

Ponadto:
W placówce opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzic ielska nie jest jej zawieszona  ani ograniczona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny   – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo - wychowawczej, co zostało potwierdzone  zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi lub młodzieżą;
• szkolenia podnoszące kompetencje.

Zakres obowiązków:
• Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce ;
• Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku;
• Udział w realizacji programów zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych oraz programów zajęć rozwijających zainteresowania, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka;
• Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami opieki i wychowania;
• Dbanie o stan zdrowia dziecka – konsultacje z lekarzami specjalistami (w zależności od potrzeb) i stosowanie się do zaleceń lekarskich, aplikowanie zaleconych lekarstw;
• Ścisła współpraca z psychologiem i pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania problemów dziecka i jego rodziny;
• Współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie.

Informacja o warunkach pracy:
• Praca zmianowa: weekendy, święta, praca w porze nocnej;
• Elastyczny grafik;
• Umowa o świadczenie usług - w ymagana własna działalność gospodarcza.

Oferujemy:
• Bardzo dobre warunki pracy: nowa, wyremontowana i wyposażona w wysokim standardzie placówka;
• Satysfakcję z wykonywanej pracy oraz możliwość przełożenia zainteresowań na dochód;
• Praca w komfortowych warunkach, mała liczba dzieci do opieki (4 wychowawców, 7 dzieci);
• 30 zł / godzina (brutto);
 • Bezpłatne szkolenia.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Fundację Moje Drzewko Pomarańczowe zwanej dalej administratorem, w celu realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Stanowisko: opiekun


Wymagania niezbędne:
 • ciepło i wrażliwość na potrzeby dzieci; 
 • ukończona szkoła przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne
Ponadto:
W placówce opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzic ielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny   – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo - wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

Zakres obowiązków:
• Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce;
• Utrzymywanie czystości, porządku, prace higieniczne, przygotowywanie posiłków dla dzieci

Informacja o warunkach pracy:
• Praca zmianowa: weekendy, święta, praca w porze nocnej;
• Elastyczny grafik;
• Umowa o świadczenie usług - wymagana własna działalność gospodarcza.

Oferujemy:
• Bardzo dobre warunki pracy: nowa, wyremontowana i wyposażona w wysokim standardzie placówka;
• Satysfakcję z wykonywanej pracy oraz możliwość przełożenia zainteresowań na dochód;
• Praca w komfortowych warunkach, mała liczba dzieci do opieki (4 wychowawców, 2 opiekunów, 7 dzieci);
 • Bezpłatne szkolenia.

Kontakt: przemek@fundacjadrzewko.org.pl

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Fundację Moje Drzewko Pomarańczowe zwanej dalej administratorem, w celu realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
Prześlij nam swoje CV