Dołącz do nas

Połącz pracę z pasją!

Jeśli tak jak dla nas - praca z dziećmi jest Twoją pasją - dołącz do ekipy fundacji Moje Drzewko Pomarańczowe! Szukamy czterech odpowiedzialnych, pełnych życia i ambitnych wychowawców. 

Stanowisko: wychowawca


Wymagania niezbędne:
• wykształcenie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą,
• albo na dowolnym kierunku, uzupełn ione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji 

Ponadto:
W placówce opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzic ielska nie jest jej zawieszona  ani ograniczona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny   – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo - wychowawczej, co zostało potwierdzone  zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi lub młodzieżą;
• szkolenia podnoszące kompetencje.

Zakres obowiązków:
• Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce ;
• Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku;
• Udział w realizacji programów zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych oraz programów zajęć rozwijających zainteresowania, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka;
• Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami opieki i wychowania;
• Dbanie o stan zdrowia dziecka – konsultacje z lekarzami specjalistami (w zależności od potrzeb) i stosowanie się do zaleceń lekarskich, aplikowanie zaleconych lekarstw;
• Ścisła współpraca z psychologiem i pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania problemów dziecka i jego rodziny;
• W spółpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie.

Informacja o warunkach pracy:
• Praca zmianowa: weekendy, święta, praca w porze nocnej;
• Elastyczny grafik;
• Umowa o świadczenie usług - w ymagana własna działalność gospodarcza.

Oferujemy:
• Bardzo dobre warunki pracy: nowa, wyremontowana i wyposażona w wysokim standardzie placówka;
• Satysfakcję z wykonywanej pracy oraz możliwość przełożenia zainteresowań na dochód;
• Praca w komfortowych warunkach, mała liczba dzieci do opieki (4 wychowawców, 7 dzieci);
• 30 zł / godzina (brutto);
 • Bezpłatne szkolenia.

Kontakt: przemek@fundacjadrzewko.org.pl

Stanowisko: opiekun


Wymagania niezbędne:
• ciepło i wrażliwość na potrzeby dzieci

Ponadto:
W placówce opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzic ielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny   – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo - wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

Zakres obowiązków:
• Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce;
• Utrzymywanie czystości, porządku, prace higieniczne, przygotowywanie posiłków dla dzieci

Informacja o warunkach pracy:
• Praca zmianowa: weekendy, święta, praca w porze nocnej;
• Elastyczny grafik;
• Umowa o świadczenie usług - wymagana własna działalność gospodarcza.

Oferujemy:
• Bardzo dobre warunki pracy: nowa, wyremontowana i wyposażona w wysokim standardzie placówka;
• Satysfakcję z wykonywanej pracy oraz możliwość przełożenia zainteresowań na dochód;
• Praca w komfortowych warunkach, mała liczba dzieci do opieki (4 wychowawców, 2 opiekunów, 7 dzieci);
 • Bezpłatne szkolenia.

Kontakt: przemek@fundacjadrzewko.org.pl

Prześlij nam swoje CV